Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 

 1. Anker & Anker Strafrechtadvocaten is een burgerlijke maatschap van natuurlijke personen die zich ten doel stelt de praktijk uit te oefenen van advocaat, in de ruimste zin van het woord. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Anker & Anker Strafrechtadvocaten.

 

Opdracht

 

 1. 1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de maatschap Anker & Anker Strafrechtadvocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

 

 1. 2 De opdrachtgever vrijwaart Anker & Anker Strafrechtadvocaten tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet.

 

Honorarium, verschotten en vervoerskosten

 

 1. 1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Anker & Anker Strafrechtadvocaten omvatten het eigenlijke honorarium, de zogenaamde verschotten en vervoerskosten.

 

 1. 2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

 

 1. 3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Anker & Anker Strafrechtadvocaten periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid en de complexiteit van de opdracht.

 

 1. 4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Anker & Anker Strafrechtadvocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.

 

 1. 5 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Anker & Anker Strafrechtadvocaten zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels). Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 7% van het honorarium.

 

 1. 6 Voor iedere door Anker & Anker Strafrechtadvocaten – ten behoeve van de uitvoering van de opdracht – gereisde kilometer wordt opdrachtgever, als vervoerskosten € 0,72 in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Anker & Anker Strafrechtadvocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde tarief voor vervoerskosten te wijzigen.

 

 1. 7 Indien de opdrachtgever opdracht geeft om rechtsbijstand te verlenen aan hem en/of aan de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) waarbinnen hij een leidinggevende functie vervult (statutair danwel feitelijk), dan is de opdrachtgever, naast de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit), hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) gezonden declaratie. Dit geldt ook in de situatie dat de opdrachtgever de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) aanwijst als degene die de declaratie voor de opdrachtgever zal voldoen.

 

Betaling

 

 1. 1 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal een kalendermaand gedeclareerd.

 

 1. 2 De betalingstermijn bedraagt 15 dagen.

 

 1. 3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend aan de hand van de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel. Daarnaast is de opdrachtgever over de periode van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voor natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt dat deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijke kosten verschuldigd is nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en de betaling vervolgens binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning is uitgebleven.

 

 1. 4 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Anker & Anker Strafrechtadvocaten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gebracht, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Anker & Anker Strafrechtadvocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

Voorschotregeling en verrekening

 

 1. 1 Anker & Anker Strafrechtadvocaten kan van de opdrachtgever een voorschotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een voorschotstorting wordt tussentijds en bij het einde van de opdracht verrekend.
 1. 2 Anker & Anker Strafrechtadvocaten is gerechtigd om door Anker & Anker Strafrechtadvocaten voor doorbetaling aan opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met hetgeen opdrachtgever aan Anker & Anker Strafrechtadvocaten verschuldigd is of wordt uit hoofde van aan opdrachtgever gezonden of nog te zenden declaraties.

 

Beroepsaansprakelijkheid

 

 1. 1 Anker & Anker Strafrechtadvocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 1. 2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Indien en voor zover om welke reden dan ook in het geheel geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 20.000, of, indien het door de maatschap in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 40.000.

 

 1. 3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Anker & Anker Strafrechtadvocaten, in overleg met de opdrachtgever, een binnen of buiten Nederland gevestigde persoon (natuurlijke persoon, rechtspersoon of een daarmee gelijk te stellen entiteit) wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is Anker & Anker Strafrechtadvocaten niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

 

 1. 4 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten en al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest. Deze bepaling heeft te gelden als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.

 

Archivering

 

 1. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen eventuele originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Overigens wordt het betreffende dossier gedurende tenminste 10 jaren bewaard.

 

Gegevensbescherming

 

 1. Anker & Anker Strafrechtadvocaten verwerkt de in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. In de privacyverklaring wordt een toelichting gegeven op het privacybeleid van  Anker & Anker Strafrechtadvocaten. De laatste versie hiervan treft u aan op onze website.

 

Kantoorklachtenregeling

 

 1. Anker & Anker Strafrechtadvocaten kennen een kantoorklachtenregeling. Deze regeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht. Bij een klacht over de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden dient de opdrachtgever zich conform de regeling bij de klachtenfunctionaris te melden.

 

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 

 1. 1 Op de rechtsverhouding tussen Anker & Anker Strafrechtadvocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. 2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Anker & Anker Strafrechtadvocaten en een opdrachtgever kennis te nemen.

 

 1. 3 Alleen de Arrondissementsrechtbank Noord-Nederland, zittingslocatie Leeuwarden, is bevoegd om van enig geschil kennis te nemen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn aan de opdrachtgever vóór de aanvang van de opdracht in afschrift verstrekt.

 

Versie februari 2019

 

@TjallingvdGoot Nog één dag om te solliciteren. https://t.co/vRa0AzDVfw